SI-Diffuse

SI-Diffuse

SI-Diffuse ایده آل برای صرفه جویی در انرژی در طول شبانه روز ، ترکیب احتباس گرمای خوب با انتشار نور زیاد و حداکثر انتقال نور است. احتباس دمای گلخانه را تثبیت می کند – حداقل شبنم در محصول و خطر بیماری های قارچی

نوع و داده:

Type Light transmission(%) Shading(%) Energy saving (%) Shrinkage (%) UV guarantee(years)
SI-Diffuse
89 11 47 1 5
فهرست